Dư thừa dự án bất động sản, Hà Nội sau mở rộng sẽ phải “gọt chân cho vừa giày”. Thế nhưng, cuộc rà soát lại… hơi bị lâu khiến nhiều doanh nghiệp thở vắn than dài.