(CafeF) - Thống kê các DN vừa và nhỏ có quan hệ tín dụng đối với các NHTM, tỷ lệ nợ xấu trên toàn hệ thống NH chiếm khoảng 3,64%.