So với dư nợ tính đến ngày 20/3, dư nợ cho vay của chương trình này đã tăng 26.819 tỷ đồng (tương đương tăng 17,65%)