Bà Izabela Insbruk tuy đã ngấp nghé ngưỡng lục tuần, nhưng chưa một lần lên xe hoa trong đời, nên luôn muốn mọi người gọi mình bằng "cô" thay vì "bà". Ngay trong danh bạ điện thoại cũng chỉ ghi như vậy.