10 tháng qua đã có 69.731 lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 87% kế hoạch cả năm. Trong đó, riêng tháng 10, có 6.923 người đi xuất khẩu lao động