(HNMO)-  Qualcomm Inc.công bố đang cải tiến việc truy cập các công cụ và nguồn năng lực giáo dục thông qua cung cấp các dịch vụ băng rộng di động CDMA2000 1xEV-DO tại Trung tâm Công nghệ và Học tập Cộng đồng (CTLC) Đông Anh, Hà Nội.