Với 30 triệu sáng chế/55 triệu sáng chế trên thế giới được cập nhật thường xuyên, thư viện hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị trong quá trình tra cứu hiện trạng các sáng chế trong và ngoài nước.