Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế và lựa chọn giải pháp công nghệ.