Đến ông trời còn thiên vị thì nói gì đến người trần mắt thịt.