Theo Viện Quản lý Kinh tế Trung ương: Biện pháp lúc này là giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thay đổi cơ cấu, bố trí lại nguồn lực để hạn chế những tác động của các giải pháp chống lạm phát