Người Cor ở Quảng Ngãi dùng cây lồ ô, dây mây chế tạo hệ thống dẫn nước tưới ruộng bậc thang và đuổi chim, chuột... phá lúa.