Khi bàn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã nêu quan điểm: