Bạn đột nhiên nói chia tay và biến mất một thời gian, sau đó quay trở lại và bảo nhớ anh.