Hiện nay tình hình kháng kháng sinh, tình trạng dị ứng thuốc ngày càng gia tăng là mối quan ngại của toàn cầu mà nguyên nhân hàng đầu mà nguyên nhân hàng đầu được nhắc đến là việc lạm dụng và sử dụng không hợp lý kháng sinh.