UBND TP.HCM chỉ đạo: Quận, huyện cần căn cứ vào Nghị định 84 để giải quyết cho người dân được quyền sử dụng số đất dôi ra.