Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ quyết tâm điều hành giá theo cơ chế thị trường gắn với hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng khó khăn.