CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thônng báo thay đổi thành viên HĐQT với nội dung đính kèm như sau:

Tài liệu đính kèm: DVP: Thay đổi thành viên HĐQT