HĐQT CTCP Chế Tạo Máy Dzĩ An (HNX: DZM) đã thống nhất sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối 2011 để trả cổ tức 5% cho năm 2011.

Ngày chi trả cổ tức là 30/09/2013.

Phương Châu

INFONET