Ủy ban kinh tế và phát triển châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc đã công bố một báo cáo trong đó nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam có thể duy trì được tốc độ phát triển ở mức 8,2% trong năm 2008.