EU đã phóng vệ tinh thử nghiệm thứ hai phục vụ hệ thống định vị toàn cầu Galileo. Dự án được xem là đối thủ lớn nhất của hệ thống GPS của Mỹ.