Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu như sau:

Tên tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty cổ phần Everpia Việt Nam Tên viết tắt: Everpia VietNam JSC Địa chỉ trụ sở chính: xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 38276490/1 Fax: (84-4) 38276492 Vốn điều lệ: 153.279.960.000 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng) Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 15.327.996 (mười lăm triệu ba trăm hai mươi bảy ngàn chín mươi sáu cổ phiếu) Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông Tên tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết: 1/9/2010 Tài liệu đính kèm: EVERPIA: Thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu