(CafeF) - FED sẽ bơm 630 tỷ USD vào hệ thống tài chính thế giới để giúp các ngân hàng trung ương tránh khủng hoảng ngân hàng và giảm bớt tình trạng khan USD.