(Zing) - Mykey, công nghệ bổ trợ mới của Ford Motor sẽ được trang bị ở chiếc coupe Focus 2010 và ứng dụng rộng cho các mẫu khác như Lincoln, Mercury...