Loài tôm súng lục phát ra âm thanh còn lớn hơn cả tiếng súng.

Theo Tri thức