Ngân hàng TMCP Gia Định thông báo tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

Xem thông tin chi tiêt GDB