- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 03 năm 2008;

- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu số 419/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 31 tháng 08 năm 2009 theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin thông báo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 như sau: 1./ Tổng số trái phiếu được phép phát hành là 485.000 trái phiếu tương ứng tổng trị giá trái phiếu phát hành là 48.500.000.000 đồng. 2./ Tổng số trái phiếu phát hành thành công là 481.823 trái phiếu (tỷ lệ 99,345%) tương ứng tổng trị giá trái phiếu phát hành thành công là 48.182.300.000 đồng Trong đó: - Số lượng trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 441.509 trái phiếu (đợt 1 là 430.737 trái phiếu và đợt 2 là 51.086 trái phiếu cho cổ đông đăng ký mua bổ sung). - Số lượng trái phiếu phát hành cho CBCNV là 22.814 trái phiếu. - Số lượng trái phiếu phát hành cho đối tác chiến lược là 17.500 trái phiếu. 3./ Tổng số trái phiếu còn lại không phát hành hết là 3.177 trái phiếu (tỷ lệ 0,655%) 4./ Kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2009, Công ty tiến hành trả giấy chứng nhận trái phiếu chuyển đổi năm 2009, kính đề nghị Quý vị cổ đông liên hệ với Văn phòng Công ty - Phòng Đầu tư Tài chính để nhận giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. Trân trọng thông báo ./. Tài liệu đính kèm: Thông báo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009.