Một số thông tin về giá bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh tuần 12 và chỉ số giá đất, căn hộ tháng 03/2009.