4 thanh niên to cao với dùi cui, thắt lưng và thẻ đỏ giả công an thường xuyên bắt đua xe và buộc các quái xế 'chung chi' nếu không sẽ đem về phường bàn giao.