Công ty tôi ký hợp đồng gia công với nước ngoài và trực tiếp xuất khẩu sản phẩm gia công thì có áp dụng thuế suất 0% không? Khi giao lại một phần công việc cho cơ sở khác trong nước để gia công, chúng tôi có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi nhận hàng do cơ sở giao lại?