Tỉnh Gia Lai đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng như tổng điều tra về số lượng, phân loại và nguồn gốc các bộ cồng chiêng trên địa bàn, trang bị cồng chiêng cho các làng đồng bào dân tộc.