TT - Sau đây là mệnh giá cổ phiếu của sàn OTC trong ngày 4-11-2007: