Xăng A92: 552 USD/tấn Đội thủ tục Chi cục HQ CK Lệ Thanh