Tất cả đã gióng lên một hồi chuông về hiện tượng sa đọa, xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức của một số những kẻ được cho là thành đạt, lắm tiền nhiều của trong xã hội.