Lạm dụng quyền lực của các cổ đông lớn gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ đã diễn ra nhiều trong thời gian qua, nếu không có những giải pháp hữu hiệu trong quản trị và điều hành thì tình trạng này sẽ còn tái diễn.

Giải pháp cho quản trị hội đồng quản trị