Gilles Leroy đã rất ngạc nhiên khi chiến thắng giải Goncourt - giải thưởng văn học uy tín nhất của Pháp - với tác phẩm "Alabama song".