Hanoinet - Tan học, cái Ly đầu têu rủ mấy đứa vào chợ Hàng Da xem đồ mùa hè. Gì chứ mấy cái vụ mua sắm thì đứa nào cũng ủng hộ nhiệt tình.