Ngày 27/3, biên độ dao động giá chứng khoán mới sẽ được áp dụng trên cả sàn Hà Nội (2%) lẫn sàn TP HCM (1%). Mục địch chính của UBCKNN khi đưa ra biện pháp “chẳng đặng đừng” này là “phanh” tốc độ giảm giá của TTCK.