Với Breakfree, người dùng có thể theo dõi thời gian sử dụng của mình, đồng thời có những nhắc nhở để kiểm soát thời gian sử dụng.