Vi phạm trong hoạt động chứng khoán có thể bị phạt đến 500 triệu đồng.