Ngày 23.3, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội thông báo kết quả hội thảo "Lấy ý kiến sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng".