Bộ Tài chính vừa ra dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 2017/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Giam toi 20% phi bao ho giong cay lam nghiep - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm từ 10-20% đối với từng mức thu phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp (công nhận vườn giống, công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống…).

Cụ thể, dự thảo sửa đổi các điểm 2, 3, 4 phần II Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 9/11/2016 của Bộ Tài chính như sau: Đối với phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp, về công nhận lâm phần tuyển chọn mức thu là 600.000 đồng/1 giống; Công nhận vườn giống, mức thu 2,5 triệu đồng/1 vườn giống; Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống với mức thu là 600.000 đồng/1 lô giống.

P.M