ND - Thông tin, tài liệu quản lý trong tàng thư của lực lượng công an đã được khai thác và sử dụng hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Mặc dù vậy, công tác này cũng đang phải đối mặt trước thách thức trong thời hội nhập.