Hanoinet - "Hoàn cảnh xã hội chúng ta hôm nay, thưa anh chị em, rất giống với hoàn cảnh của thời thánh Têrexe gốc Ba Ơ. Hoàn cảnh giáo hội chúng ta hôm nay giống với hoàn cảnh của thời chúa Jesus.