Công văn số 543/TCT-CS ngày 21/01/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc giao nhận, thanh toán Biên lai thu thuế nhà đất, như sau:

small_9409.jpg Tại điểm 10, Quyết định số 729/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế và chức năng, nhiệm vụ của các Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế có quy định: “10.10. Đề xuất quyết định ủy nhiệm thu và đôn đốc ủy nhiệm thu thực hiện thu nộp thuế theo đúng quy định; giám sát công tác ủy nhiệm thu, phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm để uốn nắn; đôn đốc ủy nhiệm thu thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào Ngân sách, chống lạm thu, chống nợ đọng thuế (nếu có);” Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì việc ủy nhiệm thu được giao toàn bộ cho các Đội Thuế liên xã, phường, thị trấn. Đội trưởng Đội Thuế tùy theo điều kiện cụ thể của từng xã phường mà đề xuất phương án ủy nhiệm thu phù hợp. Đồng thời, phân công cho cán bộ thuộc Đội chịu trách nhiệm theo dõi giám sát công tác ủy nhiệm thu để kịp thời uốn nắn những sai sót. Việc phân công được tiến hành trên cơ sở bàn bạc, dân chủ và đội trưởng Đội Thuế liên xã phường chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý ủy nhiệm thu. Việc giao nhận, thanh toán Biên lai thu thuế nhà đất và các loại biên lai, chứng từ thuế khác được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý sử dụng ấn chỉ thuế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.