Quân đội Mỹ đang đầu tư nghiên cứu “mũ đọc ý nghĩ” - một công nghệ phục vụ việc giao tiếp không cần âm thanh.