Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài tại Việt Nam...