(CafeF) - Doanh thu 6 tháng đầu năm CTCP Giấy Sài Gòn đạt 262 tỷ đồng, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm gần 2%.