VinaCorp - Thanh toán cổ tức ngày 28/4/2011.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo 21/4/2011 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL). Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/4/2011. Cổ đông có trong danh sách được nhận cổ tức đợt 2/2010 tỷ lệ 12% (1200 đồng/ cổ phần), thanh toán ngày 28/4/2011. Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty từ ngày 28/04/2011. Khi đến nhận cổ tức yêu cầu mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/GĐKKD và Giấy ủy quyền (nếu có).