Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình thạnh (GIL) báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF) Mã chứng khoán giao dịch: GIL Tên tổ chức có liên quan: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) SSIVF là Quỹ đầu tư do SSIAM quản lý Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ trước khi giao dịch của Quỹ Tầm nhìn SSI: 757.200 CP (4,41%) Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 119.000 CP Số lượng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch của Quỹ tầm nhìn SSI: 876.200 CP (8,57%) Thời gian thực hiện giao dịch 13/05/2010 đến 21/05/2010