Chiếm 75% tổng số thanh niên cả nước và hơn 50% lực lượng lao động trong nông nghiệp. Nhưng thanh niên nông thôn đang gặp rào cản lớn là trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp thấp...